Trái phiếu là gì?

0 votes
asked Oct 5, 2022 in Cell Tracking by hethongtienao (1,620 points)

Trái phiếu là một loại chứng khoán, có thể hiểu như đây là một khoản vay cho một tổ chức như các doanh nghiệp, chính phủ thậm chí là một dự án nào đó cần nguồn vốn tài trợ. Về bản chất trái phiếu là khoản cho vay từ một nhà đầu tư cho một người đi vay như một công ty hoặc chính phủ. Xem chi tiết trái phiếu là gì tại: https://hethongtienao.com/trai-phieu/

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Bioimagingcore Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...