Cổ phiếu là gì? Phân loại cổ phiếu dựa vào tiêu chí nào?

0 votes
asked Sep 24, 2022 in Cell Tracking by hethongtienao (1,620 points)

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành, là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu. Phân loại cổ phiếu ta dựa vào vốn hóa thị trường, đặc điểm sở hữu, và mức chi trả cổ tức, xu hướng và các nguyên tắc cơ bản.

Xem chi tiết phân loại cổ phiếu tại: https://hethongtienao.com/co-phieu/

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Bioimagingcore Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...