Trái phiếu ngân hàng là gì?

0 votes
asked Sep 5, 2022 in Cell Tracking by hethongtienao (1,620 points)

Trái phiếu ngân hàng về hình thức như chứng từ ghi nợ theo định kỳ ngân hàng sẽ trả nợ cho người nắm giữ. Mua trái phiếu ngân hàng đồng nghĩa đầu tư cho ngân hàng với một khoản vay nhất định. Xem trái phiếu ngân hàng nào cao nhất tại: https://hethongtienao.com/trai-phieu-ngan-hang-la-gi/

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Bioimagingcore Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...