Cutloss - Cắt lỗ chứng khoán là gì?

0 votes
asked Sep 26, 2022 in Cell Tracking by hethongtienao (1,620 points)

Cutloss - cắt lỗ chứng khoán là khi giá chứng khoán không còn như kỳ vọng, bạn sẽ bán đi và chấp nhận một khoản lỗ. Như vậy sẽ giúp bạn tránh được thua lỗ hoàn toàn. Mặt khác, biết điểm chốt lời và cắt lỗ là tiêu chí quan trọng nhất đối với một nhà đầu tư chứng khoán.

Xem chi tiết cách cắt lỗ chứng khoán tại: https://hethongtienao.com/cat-lo-chung-khoan/

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Bioimagingcore Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...