Lý thuyết sóng Elliott sử dụng trong giao dịch như thế nào?

0 votes
asked Sep 21, 2022 in Cell Tracking by hethongtienao (1,620 points)

Elliott là nguyên tắc phân tích kỹ thuật dựa vào tín hiệu của mô hình sóng trên thị trường. Sử dụng sóng Elliott giúp xác định và phân tích chu kỳ và xu hướng của thị trường, tìm điểm đặt lệnh giao dịch đẹp. 

Xem cách sử dụng sóng Elliott tại:https://hethongtienao.com/song-elliott/

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Bioimagingcore Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...