Lệnh chờ Buy Stop là gì?

0 votes
asked Sep 20, 2022 in Cell Tracking by hethongtienao (1,620 points)

Buy Stop là lệnh chờ được dùng khi muốn mua với giá cao hơn giá hiện tại của thị trường. Lệnh Buystop là một lệnh chờ forex rất quan trọng để sử dụng chiến thuật Breakout - đón đầu xu hướng vào thời điểm giá phá vỡ vùng kháng cự, để tăng tối đa lợi nhuận có thể.

Xem chi tiết về lệnh chờ forex Buy Stop tại: https://hethongtienao.com/buy-stop/

 

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Bioimagingcore Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...