Giá trị hàng hóa được quyết định bởi?

0 votes
asked Aug 24, 2022 in Cell Tracking by hethongtienao (1,620 points)

Giá trị hàng hóa được quyết định từ thuộc tính của hàng hóa, là kết tinh từ  nguồn lực hao phí để tạo ra hàng hóa. Thuộc tính giá trị hàng hóa bao gồm giá trị sử dụng và giá trị trao đổi; năng suất lao động, cường độ lao động, và mức độ phức tạp của hàng hóa. Xem chi tiết tại: https://hethongtienao.com/gia-tri-hang-hoa/

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Bioimagingcore Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...