Wyckoff là gì?

0 votes
asked Aug 20, 2022 in Cell Tracking by hethongtienao (1,620 points)

Wyckoff là phương pháp phân tích tổng thể thị trường, bao gồm cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Có 3 luật của wyckoff để giúp bạn đánh giá thị trường và sử dụng hai mô hình wyckoff trong hai giai đoạn tích lũy và phân phối của một chu trình giá. Xem chi tiết phương pháp Wyckoff là gì tại: https://hethongtienao.com/wyckoff/

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Bioimagingcore Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...