Chỉ số Dow Jones Future là gì?

0 votes
asked Aug 17, 2022 in Cell Tracking by hethongtienao (1,620 points)

Dow Jones Futures là chỉ số chứng khoán phái sinh, là một hợp đồng giao dịch chỉ số tương lai. Là một nhà đầu tư chứng khoán, bạn không thể bỏ qua chỉ số dowjone. Có thể nói, dowjones chỉ đứng sau cổ phiếu blue chip sau mức ưu tiên lựa chọn. Xem chi tiết chỉ số Dow Jones Futures tại: https://hethongtienao.com/chi-so-dow-jones-future/

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Bioimagingcore Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...