YOY trong chứng khoán là gì?

0 votes
asked Aug 9, 2022 in Cell Tracking by hethongtienao (1,620 points)

YOY - Year Over Year - chỉ số được sử dụng để so sánh kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. YOY trong chứng khoán là chỉ số để đánh giá các mã cổ phiếu với nhau để tìm ra mã cổ phiếu tiềm năng nhất.

Xem chi tiết yoy trong chứng khoán là gì tại: https://hethongtienao.com/yoy-la-gi/

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Bioimagingcore Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...