Sức ảnh hưởng của bản tin Nonfarm trong forex như thế nào?

0 votes
asked Sep 19, 2022 in Cell Tracking by hethongtienao (1,620 points)

Bản tin Nonfarm - NFP (Non Farm Payrolls) cung cấp những dữ liệu quan trọng về nguồn lao động tại Mỹ, do bộ Lao động Hoa Kỳ phát hành, và nó ảnh hưởng khá lớn đến đầu tư forex. Nguyên nhân là sự thay đổi giá trị của đồng đô la mỹ - tiền tệ chính trong nhiều cặp tiền forex chính.

Xem chi tiết về bản tin nonfarm tại: https://hethongtienao.com/ban-tin-nonfarm

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Bioimagingcore Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...